SOLVEJSKOLEN
- specialskole til interne og eksterne elever

Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole, der også modtager eksterne elever. Skolen er lille, overskuelig og velbemandet, hvilket betyder at skoledage, voksensamvær, læringsaktiviteter, overgange, sociale stunder, indretning mv. designes til og sammen med de enkelte elever.

MÅLGRUPPE

Skolens målgruppe er børn og unge i alderen 6 – 16 år, der har behov for en specialiseret socialpædagogisk indsats og som er udfordret af en eller flere problematikker: omsorgssvigt, udviklingstraumer, sociale og emotionelle vanskeligheder, ADHD, autismespektrumsforstyrrelser eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

På Solvejskolen anser vi en lærig skolegang og uddannelse som helt afgørende for børnenes muligheder senere i livet. Vi har skolefaglige ambitioner på børnenes vegne samtidig med, at vi i den pædagogiske tilgang og tilrettelæggelse har blik for det enkelte barns særlige udfordringer.

Skolen er lille og overskuelig. Vi lægger vægt på at skoledagen og læringsaktiviteterne tilpasses til det enkelte barn, samt at barnet inddrages i hvordan det gøres.

FORMÅL

Formålet er at give elever de bedste betingelser for:

 • At føle glæde ved og se mening med skolegang
 • At blive så dygtige, de kan
 • At opleve samhørighed med andre
 • At føle ansvar for fællesskab og samfund
 • At finde meningsfulde veje at gå – også efter Solvejskolen

INDHOLD

I forbindelse med visitation indsamles de første brikker til forståelse for elevens udviklingshistorie, ressourcer og vanskeligheder. Med afsæt i relevant baggrundsviden, daglige erfaringer og i løbende dialog med elev samt familie designes glædesfyldte, meningsfulde og lærerige skoledage. I det daglige har medarbejdere på Solvejskolen blik for elevers forskellighed, potentialer, kompetencer og udfordringer og kan med passende involvering, målsætninger, instruktioner, materialer og feedback lede på vej og udfordre den enkelte. Familie og netværk vil løbende blive værdsat og involveret som partnere i deres børns skolegang. 

METODER

 • Jævnlige børnetilpassede dialogmøder med alle relevante aktører, hvor forventninger og planer afstemmes.  
 • Brug af dialogværktøjer, f.eks RAMPLET modeller, der synliggør aktuelle læringsmål og succeskriterier og hjælper undervisere og elever med at finde en passende vej.
 • Brug af en bred palet af virkemidler, der kan fremme den enkeltes udvikling af boglige og praktiske færdigheder.
 • Hvis barnet ikke er læringsparat designes særlige stunder, hvor barnet oplever nærvær og frugtbart samspil med voksen om noget, der giver mening.
 • Barnet støttes hvis det er relevant gennem øvelse og træning i naturlige skoleomgivelser - til øget selvkontrol og justering af reaktioner
 • Barnet kan tilbydes lærerigt følgeskab af voksen på tværs af livssammenhænge så der f.eks. skabes gode overgange og forbindelse mellem skole og hjem, mellem timer og pauser, mellem skole og fritid, mellem skole og fremtid.

PRIS (2021)

Pris for skoletilbud: 1.009,- kr. pr. dag

GEM/PRINT VORES TILBUD

Vil du gerne gemme eller printe information om 'Solvejsskolen', så kan du hente en PDF-fil ved at følge dette link:

Tryk her