Kontakt

For eleverFor forældre

Solvejskolen

Solvejskolen er Børne og Unge Center Vejle Fjords interne skole. Solvejskolen modtager også eksterne elever. Her foregår en kombineret målrettet undervisning med socialpædagogisk udviklingsarbejde for børn og unge.

Alle eleverne undervises efter folkeskoleloven og dens særlige bestemmelser om specialundervisning §20.2

Solvejskolen er en af Vejle Kommunes undervisningstilbud.

Målgruppen

Børn og unge i alderen 6 – 16 år indenfor normalområdet med behov for en specialiseret socialpædagogisk  indsats. Målgruppen kan være karakteriseret ved

  • Børn/unge der er omsorgssvigtede
  • Børn/unge med sociale-/emotionelle vanskeligheder
  • Børn/unge med hjerneorganiske dysfunktioner i form af ADHD
  • Børn/unge der har autismespektrumsforstyrrelser
  • Børn/unge med adfærdsmæssige vanskeligheder
  • Børn/unge der vanskeligt rummes i den almindelige folkeskole

Formål

At give barnet/den unge et fyldestgørende heldagstilbud indeholdende undervisning og behandling.

Gennem den specialiserede undervisning og behandling arbejdes der målrettet med at styrke børnenes faglige, boglige, sociale og personlige kompetencer.

Indhold

Solvejskolen tilbyder et struktureret læringsrum, som hviler på tryghed, udvikling og engagement for både elever og personale. Den enkelte elevs kompetencer afdækkes og der tilrettelægges individuel undervisning med afsæt i elevens personlige handle- og udviklingsplan.

Undervisningen tilrettelægges yderligere ud fra elevens kompetencer, med sigte på at opnå færdigheder, læring og dannelse.

Solvejskolen er inddelt i 3 huse, hvor børnene/de unge fordeles efter boglig niveau og sociale kompetencer.

Skoledagen foregår i klasser med 4 – 8 børn og med gennemgående lærere og pædagoger.

Mandag – torsdag er der 7 undervisningslektioner a 45 min. og fredag 6 lektioner.

På Solvejskolen er der mulighed for at tage hele eller dele af folkeskolens afgangsprøve.

Metode

Den pædagogiske metode bygger på et fælles fagligt fundament bestående af defineret menneskesyn og værdigrundlag, samt forskellige pædagogiske og psykologiske teorier. Dem kæder vi sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte menneske, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger. Der evalueres og justeres løbende på de pædagogiske handlinger.

Se mere på lilla pil: Fælles Fagligt Fundament og i Pædagogik og Behandlingsbjælken øverst.

Vi anskuer elevernes muligheder for udvikling og succes, afhængig af et professionelt nærvær og faglig fundering, samt en forudsigelig og velstruktureret hverdag.

Der foregår et tæt samarbejde med døgnpersonalet fra de 3 døgnafdelinger omkring det enkelte barns hverdag og udviklingssplan.

Der arbejdes omsorgsfuldt på at barnet får opbygget den tillid til de voksne, der skal til, for at de kan tage imod den hjælp, støtte og guidning, de har brug for.

Der er tilknyttet PPR-psykolog, som giver medarbejderne på Solvejskolen faglig supervision.

Varighed: efter aftale

Omfang: Undervisningen foregår mandag til torsdag kl. 8.00 – 15.00 og fredag kl. 8.00-14.00.

Vejle kommunes ferieplan for folkeskolen følges.

Opfølgning: Der udarbejdes halvårlige elevplaner og der afholdes samtaler og opfølgningsmøder 2 gange årligt.

Priser (2017)

Skoletilbud: kr. 921,- pr. dag