Kontakt

For eleverFor forældre

Pædagogisk psykologisk udredning

Ved døgnophold

Den pædagogisk psykologisk udredning finder sted på baggrund af observationer gennem et 3 mdr.’s ophold på en af døgnafdelingerne.

Målgruppe

Børn / unge normalbegavede i alderen 4 - 14 år, der mistrives og hvor der er behov for observation/udredning for at klarlægge barnets/den unges ressourcer, kompetencer, vanskeligheder og behov.

Det er muligt at gå i intern skole under forløbet.

Formål

At afdække barnet/den unges kompetencer og vanskeligheder bredt, således at der gives et kvalificeret bud på barnets/den unges behov i fht. iværksættelse af eventuelle foranstaltninger for at barnet/den unge kan komme i trivsel og en positiv udvikling.

Indhold

Barnet/den unge vil indgå i hverdagen på afdelingen med de daglige gøremål, skolegang/arbejde og fritidsaktiviteter.

Barnet/den unge vil under forløbet blive pædagogisk observeret og beskrevet ud fra flg. områder:

 • Udvikling og adfærd
  • Fremtoning og almen funktionsniveau
  • Sproglig og kognitiv udvikling
  • Sociale kompetencer og kontakt
  • Følelsesmæssig udvikling og jeg-opfattelse
 • Familieforhold
 • Skoleforhold
 • Sundhedsforhold
 • Fritidsforhold
 • Sammenfatning

Den unge vil blive psykologisk udredt og der vil blive udarbejdet en samlet pædagogisk psykologisk konklusion.

Den unge vil blive observeret og arbejdet med i

 • et anerkendende og omsorgsfuldt miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne
 • en forudsigelig og overskuelig hverdag, der skaber ro og genkendelighed
 • en hverdag med tydelig struktur og rutiner, samt en rytme, der minder om en families
 • et forpligtigende fællesskab med andre, hvor der arbejdes målrettet med sociale kompetencer
 • forskellige aktiviteter – individuelle og fælles
 • et ressourcefokuseret miljø

Den unge vil blive en del af en hverdag, hvor de unge lærer at mestre dagligdagens rutiner, at kunne begå sig blandt andre, at håndtere sine følelser og behov, at have en sund livsstil og sunde fritidsinteresser. Derudover lære at mærke og sætte egne grænser, så de bliver i stand til at passe på sig selv. Nøgleord som medinddragelse, dialog, involvering og konsekvens af egne handlinger præger pædagogikken på afdelingerne...

Ved behov for BUCVFs interne skoletilbud vil undervisningen tage udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer og potentialer.

Vi ser forældre som yderst vigtige samarbejdsparter og tilstræber en tæt kontakt med dem bl.a gennem ugentlige tlf.samtaler, forskellige arrangementer i løbet af året og aftalte besøg. Forældre er altid velkomne.

Metode

Daglige observationer der beskrives i dagbogen, drøftelser på p-møder og 2 planlagte tværfaglige møder, hvor der samles op på iagttagelser og hypoteser, samt afdækkes områder vi mangler at få kendskab til.

Observation og tilgang til barnet vil ske på baggrund af BUCVF’s fælles fagligt fundament, der består af defineret menneskesyn og værdigrundlag, samt forskellige pædagogiske og psykologiske teorier.

Vi kæder ovenstående sammen til en sammenhængende forståelse af det enkelte menneske, dets handlinger og udviklingsmuligheder og derudfra målrettes de pædagogiske handlinger.

Her vil det ske med henblik på af få afdækket barnets kompetencer og muligheder for at drage læring. 

Varighed:

3 måneder i alt. Der udarbejdes en pædagogiske observationsrapport, en psykologisk undersøgelse, samt en pædagogisk psykologisk sammenfatning på baggrund af observationer, samtaler og aktiviteter gennem de første 2 mdr. Forvaltningen får det skriftlige materiale 2½ mdr. efter indskrivning og 3 mdr. efter indskrivningsdagen afholdes opfølgende møde, hvor forvaltningen har taget stilling til fremtidige foranstaltninger for barnet/den unge. 

Opfølgning:

Efter 3 mdr. eller nærmere aftalt tidspunkt, afholdes møde med familierådgiver, familie og barn.

Pris (2017)

Pris: 41.686,- kr for pædagogisk psykologisk vurderingsopholdet plus almindelige døgntakst på den pågældende afdeling. 

Døgntakst 2.551,- kr.