Kontakt

For eleverFor forældre

Kærnehuset

Døgnbehandling – autismespektrumsforstyrrelser

Socialpædagogisk behandling til børn og unge med hjerneorganiske dysfunktioner eller autismespektrumsforstyrrelser. Der er mulighed for internt skoletilbud. 

Målgruppe:

Normalt begavede børn og unge i aldersgruppen 8 – 15 år (ved indskrivning) med hjerneorganiske dysfunktioner f.eks. ADHD eller autismespektrumsforstyrrelser, der har behov for særlig udviklingsstøtte gennem særlig socialpædagogisk behandling Skoleundervisning kan foregå i BUCVFs interne skoletilbud

Formål

At skabe positive udviklings- og livsbetingelser for barnet/den unge bl.a. ved at give redskaber til at håndtere hverdagen.

At barnet / den unge får erkendelse af eget handicap og deraf livsbetingelser og muligheder.

At integrere barnet/den unge med ikke diagnosticerede børn og unge.

At den unge bliver så selvhjulpen som mulig op igennem sine ungdomsår. 

Indhold

Individuel behandling ud fra individuel udviklingsplan udarbejdet på baggrund af handleplanen.

Der arbejdes med barnet/de unges individuelle støtte og udviklingspunkter

  • ved at have individuelle dags- og ugeplan, samt piktogrammer, så hverdagen bliver yderst forudsigelig og overskuelig.
  • ved at have en hverdag med tydelig struktur og rutiner, samt en rytme, der minder om en families
  • i et anerkendende miljø med engagerede, nærværende, tydelige og troværdige voksne
  • i et forpligtigende fællesskab, hvori der arbejdes med barnets/de unges forståelse af egne muligheder og omgivelsernes krav.
  • gennem forskellige aktiviteter – individuelle og fælles - både på og udenfor institutionen

Børnene og de unge får mulighed for at udvikle sig socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt og træne almindelige dagligdags’ færdigheder igennem inddragelse i hverdagens gøremål og en bred vifte af aktiviteter.

Børnene og de unge har aktiviteter med de andre børn og unge på BUCVF og der knyttes venskaber på tværs af diagnoser, adfærd og kompetencer.

Der arbejdes målrettet med at styrke barnets selvværd, motorik, sociale kompetencer, håndtering af følelser og behov, handicapforståelse, samt at have en sund livsstil og sunde fritidsinteresser.

Derudover lære at mærke og sætte egne grænser, så de bliver i stand til at passe på sig selv.

Barnet/den unge har 3 timers individuel udviklingstid med en medarbejder, de inddrages i egne udviklingsmål, og der evalueres og guides i fht.deres trivsel og udviklingsmål. 

Barnet har mulighed for samtaler med intern psykolog. Der er tæt samarbejde med børnepsykiatriske afdelinger.

Ved behov for BUCVFs interne skoletilbud vil undervisningen tage udgangspunkt i den enkeltes kompetencer og potentialer og vil foregå i små grupper på tværs af afdelingerne. Det tilstræbes at alle unge tager folkeskolens afgangsprøve.

Vi ser forældre som yderst vigtige samarbejdsparter og tilstræber en tæt kontakt med dem bl.a gennem ugentlige tlf.samtaler og forskellige arrangementer i løbet af året. Forældre er altid velkomne.

Medarbejderne på Kærnehuset er specialiserede i at arbejde med børn og unge med hjerneorganiske eller neurologiske dysfunktioner, som feks. ADHD og autismespektrumsforstyrrelser.

Medarbejdernes faglige kompetencer udvikles fortløbende. 

Opfølgning:

Der udarbejdes Statusrapport og der afholdes Statusmøder. Første gang efter 3 mdr. og herefter hver 6 mdr jvf gældende regler. 

Pris (2017)

Døgntakst: 3.296,- kr